Vedtægter
1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Bjert – Stenderup Vandværk.1.2 Selskabet hjemsted er Kolding Kommune.
§ 2 – Formål
2.1 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ
- at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser, samt
- at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings og deraf afledte spørgsmål.
§ 3 – Andelshaver
3.1 Som andelshaver og dermed som medlem af andelsselskabet kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.2. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet.3. Ejer af en ejerlejlighed, hvor disse har egen tilslutning.
3.2. Enhver der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet er berettiget til at blive optaget somandelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med vand.
3.3. Enhver der får leveret vand er pligtig til at være medlem af selskabet, dog undtaget de i § 3.5. nævnte.
3.4. Andelshaverne skal til enhver tid, foruden vedtægterne, respektere det for forsyningsområdet gældende regulativ samt gældende takstblad.
3.5. Levering kan efter bestyrelsens beslutning og på vilkår fastsat af bestyrelsen tillige ske til ikke-medlemmer, såfremt disse iflg. deres natur eller af andre årsager ikke kan forpligtes ved et medlemskab.
Sådanne aftagere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Det samme gælder andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb fra selskabet.
3.6. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
§ 4 – Særlige forsyninger & vandspild
4.1. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.
4.2. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. §3, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jvf. øvrigt regulativets bestemmelser samt takstbladet.
4.3. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
4.4. Vandspild er forbudt, jvf. regulativet.
4.5. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.
§ 5 – Hæftelse
5.1. Medlemmerne hæfter solidarisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.
Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.
§ 6 – Ejerskifte
6.1. Ved ejerskifte forpligter sælgeren sig til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i rettigheder og forpligtelser overfor andelsselskabet. Sker dette ikke, er han stadig medlem af andelsselskabet og hæfter solidarisk sammen med de øvrige andelshavere.
6.2. Ethvert medlem hæfter for eventuelle lejeres forpligtelser.
6.3. For ejendomme opdelt i ejerlejligheder eller andelslejligheder hæfter ejerlejligheds-foreningen eller andelsboligforeningen som medlem, jfr. §3.1. overfor selskabet.
§ 7 – Udtræden
7.1. Udtræden af selskabet kan, bortset fra ejerskifte, kun ske såfremt ejendommen nedlægges og vandforbrugende virksomhed samtidig ophører.
7.2. Omkostningerne ved afbrydelse betales af det udtrædende medlem.
7.3. Ved udtræden har det udtrædende medlem ikke krav på andel i foreningens formue.
§ 8 – Generalforsamling
8.1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
8.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.
8.3. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indbydelse til hvert medlem eller ved annoncering i mindst 1 lokal blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
– Valg af dirigent– Beretning for det forløbne regnskabsår.– Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.– Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.– Indkomne forslag fra andelshavere.– Valg af bestyrelsesmedlemmer.– Valg af suppleanter.– Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.– Valg af ekstern revisor.– Eventuelt
8.4. På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme pr. tilsluttet ejendom, jfr. § 3.
§ 9 – Afstemninger
9.1. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end 2 stemmer yderligere end egne stemmer ved fuldmagt.
9.2. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
9.3. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 2 mdr. efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
9.4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag offentliggøres sammen med dagsordenen.
9.5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 andelshavere skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 2 mdr. efter modtagelsen af skriftligt ønske herom, og varsles som ordinær generalforsamling.
9.6. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et referat i en særlig forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
§ 10 – Bestyrelsen
10.1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, men kan genvælges.
10.2. På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Suppleanterne kan genvælges.
10.3. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det udtrædende medlem indtil den generalforsamling, hvor det udtrædende medlem ville være afgået efter tur.
10.4. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.
10.5. Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver.
§ 11 – Selskabets ledelse
11.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den kan antage lønnet medhjælp og fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
11.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
11.3. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån til den daglige drift til vedligeholdelse og udvidelse af ledningsnet og øvrige anlæg, herunder til udvidelse af forsyningsområdet.
§ 12 – Tegningsret
12.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
12.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af mindst 4 medlemmer af bestyrelsen.
12.3. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med daglige drift.
§ 13 – Regnskabsår & revision
13.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
13.2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
13.3 Ekstern revisor reviderer regnskabet.
13.4. Revision af regnskabet foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
13.5. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
§ 14 – Opløsning
14.1. Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkninger af forsyningsmulighederne, f.eks. med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 9.3. angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
§ 15 – Vedtaget
15.1. Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. april 1979 og sidst ændret på generalforsamlingen den 20. april 2010.
sign. Peter ThomsenDirigent
Endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 2010.
sign. Jette HvidtfeldtDirigent
Torsten Reffstrup, Peter Ring, Elsebeth M. Jørgensen
Bent Sørensen, Carl Erik Skov
Bestyrelsen
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Bjert - Stenderup Vandværk
29 41 28 27
info@bjertvand.dk