Takster
Takstblad for Bjert-Stenderup Vandværk (i henhold til vandværkets regulativ)
Gældende pr. 1. januar 2022
Hent Takstblad 2022 som pdf fil (hent Takstblad 2021 som pdf.fil)

Vandafgifter

1.1 Takster
Pris pr. m³ for årlig forbrug indtil 2.500 m³
Pris pr. m³ for årlig forbrug større end 2.500 m³
Statsafgift inkl. grundvandskortlægning pr. m³

Fast årlig bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed
Fast årligt måler bidrag for størrelse => 1,5 m³
Fast årligt måler bidrag for størrelse => 2,5 m³
Fast årligt måler bidrag for størrelse => 5,0 m³
Fast årligt måler bidrag for størrelse => 7,5 m³
Fast årligt måler bidrag for størrelse => 10 m³

Forbrug uden måler - antal m³ skønnes af vandværket - min. 50 m³/år

1.2 Øvrige priser:
- 1 - Vandmåler - 1,5 m³ pr. stk.
- 2 - Øvrige målere efter vandværkets købspris
- 3 - Radiomodul
- 4 - Montering af måler og/eller radiomodul

1.3 Gebyrer:
- a - Betaling med check og kontant
- b - Brug af betalingskort (ikke aut. træk/betalingsservice)
- c - Flyttegebyr, fra- og tilflytning
- d - Oplysning af forbrug til f.eks. mæglere
- e - EAN opkrævninger (offentlige regninger)
- f - Rykkergebyr
- g - Gebyr for ekstra aflæsning
- h - Gebyr ved lukning eller de faktiske omkostninger herved
- i - Genoplukningsgebyr eller de faktiske omkostninger herved
- j - Registrering af tilslutninger uden forbrug

kr. uden moms


8,50
1,60
6,37

390,00
210,00
922,00
1.906,00
2.621,00
3.623,00
510,00

860,00
525,00


80,00
35,00
95,00
95,00
55,00
95,00
150,00
1.300,00
1.900,00
200,00

kr. med moms


10,63
2,00
7,96

487,50
262,50
1.152,50
2.382,50
3.276,25
4.528,75
637,50

1.075,00
656,25


100,00
43,75
118,75
118,75
68,75
momsfrit
187,50
1.625,00
2.375,00
250,00

Tilslutningsbidrag

2.1 Tilslutningsbidrag omfatter anlægsbidrag for tilslutning til vandværkets indvindings- og fordelingsanlæg samt stikledning ført fremt til skel

2.1.1. Forsyningsområde 1 - byområde:
Stophane eller målerbrønd monteres ved skel
Pris pr. andel

2.1.2. Forsyningsområde 2 - landområde:
Pris pr. andel
Stikledning føres frem og kobles til nuværende ledning uden for bygninger.
Der monteres stophane eller målerbrønd ved skel.
Prisen er inkl. sløjfning af brønd eller boring, som udgør

2.1.3. Øvrige steder efter aftale og forsyningsområde 3 betales et anlægsbidrag på
samt alle de af vandværket angivne ledningsarbejder.

2.1.4. Andele:
Fritidsbolig
Boligenheder der forsynes af fælles stikledning og fællesmåler
Boligenheder beliggende på samme matrikel
Boligenheder / erhverv / institution < 500 m³/år
Boligenheder / erhverv / institution fra 500 til 1000 m³/år

2.1.5. Ovennævnte andele gælder indtil et skønnet årsforbrug på 1000 m³
Ved større forbrug, sprinkleranlæg, etc. kan bestyrelsen fastsætte tilslutningsbidraget, dog først efter en drøftelse med forbrugeren.

2.1.6. Takster der ikke fremgår af takstbladet, skal forud godkendes af Kolding kommune.

2.2. Udover tilslutningsbidrag betaler ejer/udstykkeren evt. nyanlæg og/eller ændringer af forsyningsledninger m.v. som vandværket anser for nødvendige for at opnå tilfredsstillende forsyning.

2.3. Ovennævnte bidrag m.v. tillægges de til enher tid gældende afgifter og moms.

kr. uden moms

29.631,0056.508,00


8.160,00


16.830,00


0,9
0,9
0,9
1,0
1,0

kr. med moms

37.038,7570.635,00


10.200,00


21.037,50Betalingsbetingelser

3.1 Alle vandafgifter m.v. opkræves hos og svares af den, der har tinglyst adkomst til ejendommen, og/eller står opført hos vandværket som andelshaver (medlem) eller af vedkommendes dødsbo eller konkursbo. Vandafgifter m.v. der vedrører ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder eller i andelsboliger, opkræves hos ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen.

3.2 Anlæg-/tilslutningsbidrag er forfalden til betaling før tilslutningsarbejder igangsættes.

3.3 Vandafgifter betales halvårlig.Sidste rettidige betalingsdag er den 2. februar og 2. august.

3.4 Målere aflæses 31. december og 30. juni og afregnes i efterfølgende måned sammen med a’conto for det kommende halvår.Ved overskridelse af betalingsfristen herfor, tillægges det skyldige beløb 0,3 % pr. påbegyndt måned fristen overskrides.

3.5 Vandværket kan ved en betalingsfrists overskridelse på 20 dage lukke for vandtilførslen, jvf. §16 i regulativet. For anlægsbidrag, stikledningsarbejder og øvrige bidrag til forsyningsledninger gælder dog 1 måned.

3.6 Genåbning til et forbrugssted kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr samt alle skyldige afgifter, gebyr og renter.

3.7 Betaling af vandafgifter kan kun foregå via den fremsendte EAN-faktura, betalingskort eller via automatisk betalingsservice.

Godkendt af Bjert – Stenderup Vandværks’s bestyrelse
og Plan- og miljøudvalget, Kolding Kommune

Hent Takstblad 2022 (pdf-fil)

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Bjert - Stenderup Vandværk
29 41 28 27
info@bjertvand.dk